ELE Engineering är ett nytänkande ingenjörsföretag som levererar kvalificerade konsulttjänster och heltäckande lösningar till företag och offentliga aktörer. Vi utför allt från uppdrag på några timmar till helhetsåtaganden.

På ELE jobbar vi alltid utifrån kundens önskemål och hittar den ekonomiskt och miljömässigt bästa lösningen med syfte att ge högt kundvärde och ökad lönsamhet.

1984

ELE Engineering grundas av Lennart Eriksson i Västerås

1984
2006

Henrik Eriksson blir VD

2006
2010

Tom Andersson blir delägare

2010
2011

Kontor i Borlänge invigs

2011
2011

Verksamhet inom industri, elkraft & energi och teknikinformation inleds

2011
2014

Firar 30 år

2014
2015

ELE utnämns som Västmanlands tredje bästa företag i tävlingen DI Gasell

2015
2017

Kontor i Sundsvall invigs

2017
2019

ELE Manufacturings verksamhet inleds

2019
2019

Lars Nordekvist tar över som VD

2019
2022

Vi blir en del av Solwers nätverk.

2022

ELE Uppförandekod (Code of Conduct)

ELE:s uppförandekod bygger på de 10 principer som fastslagits inom FN:s Global Compact och ska vara ett stöd för dig att i alla lägen välja rätt och vara trygg i att du har bolagets stöd när du gör dina val. ELE:s uppförandekod visar även för alla omkring oss att affärer som görs med ELE görs på goda grunder och med hög affärsmoral.

Mänskliga rättigheter
 
  • ELE ska stödja och respektera mänskliga rättigheter inom sfären för företagets inflytande.
  • ELE ska inte vara inblandad i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

  • ELE upprätthåller föreningsfrihet och alla medarbetares rättighet att delta i facklig verksamhet. ELE erkänner rätten till kollektiva förhandlingar.
  • ELE accepterar inte tvångs- eller skuldarbete i affärer som ELE är inblandad i. Arbete ska ske på frivillig bas och personliga dokument och ägodelar får inte beslagtas i syfte att tvinga till arbete.
  • ELE tar avstånd från alla typer av barnarbete. Alla former av våld, tvång och utnyttjande av barn är oacceptabelt.
  • ELE vill verka för en trygg och jämställd arbetsplats där alla har samma utvecklingsmöjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vid rekrytering och fördelning av arbetsuppgifter ska ingen diskrimineras p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Miljö

  • Vid utveckling, konstruktion och tillverkning av produkter och system ska ELE stödja försiktighetsprincipen gällande miljörisker.
  • ELE ska verka för nytänkande ingenjörskraft och nytänkande produktionskraft när det gäller lösningar som innebär minskad miljöbelastning. ELE tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
  • ELE ska verka för hållbar utveckling och i alla projekt där ELE deltar ska så miljövänlig teknik som möjligt förordas.
 
Anti-korruption
  • ELE motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Efterlevnad
Uppförandekodens principer följs löpande upp som en naturlig del i verksamheten. Här har ledning och chefer på alla nivåer ett särskilt stort ansvar att föregå med gott exempel. En medarbetare som känner osäkerhet runt tillämpningen i det dagliga arbetet kan få vägledning av sin chef.

Medarbetare på ELE ska slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekoden eller lagstiftning. ELE ger flera möjligheter att rapportera misstankar om överträdelser. I första hand rapporterar medarbetare till sin närmaste chef. Om detta av olika skäl inte är lämpligt finns möjlighet att rapportera till VD eller styrelseordförande.

Om en medarbetare på ELE inte agerar i enlighet med uppförandekoden leder det till korrigerande åtgärder. Om en affärspartner upprepat eller allvarligt bryter mot uppförandekoden kommer affärssamarbetet att avvecklas.

FASTSTÄLLANDE OCH UPPDATERING
Denna kod ska fastställas av styrelsen årligen i samband med det styrelsemöte som behandlar bokslutskommunikén

Västerås 2020-12-01
Lars Nordekvist
VD

Scroll to Top