Solwers etiska principer (Code of Conduct)

De etiska principerna styrt vårt dagliga arbete inom alla våra koncernbolag.  De beskriver hur vi gör affärer, behandlar varandra och verkar i världen omkring oss. Etiska principer bygger på våra gemensamma värderingar och vi ser att de har en positiv inverkan på vår affärsutveckling.

Värderingar och principer i näringslivet

Vi gör affärer i enlighet med vår mission, vision och värderingar. Vi agerar på ett rättvist sätt och följer följande riktlinjer och principer:

 

  • Vi är en god affärsmedborgare och som ett minimum följer vi alla lokala lagar och förordningar och allmänt accepterade förvaltningsmetoder.
  • Vi respekterar och stöder internationella konventioner om mänskliga rättigheter, ILO-fördragen och tar hänsyn till de vägledande principerna för FN:s företagande och mänskliga rättigheter. Solwers är medlem i FN:s Global Compact.
  • Solwers ledning av varje enskilt företag/ansvarsområde ansvarar för att övervaka eventuella överträdelser av denna kod. Ledningen av dotterbolagen ansvarar för att rapportera all brottslig verksamhet till en medlem av Solwers ledning, direkt eller genom mänskliga resurser. Dessutom har koncernen ett Visselblåsarsystem där alla medarbetare kan rapportera överträdelser eller oegentligheter. Grovt brott mot principerna kan leda till uppsägning.
  • Vi arbetar transparent och kommunicerar öppet med alla våra intressenter (inklusive Solwers policy för offentliggörande).

Personal

Våra medarbetares välbefinnande och säkerhet är viktiga för oss. Följande frågor stöder företagsspecifika lokala riktlinjer och regler och kan ses som minimikrav.

 • Lönenivåer och arbetade timmar måste minst uppfylla varje lands nationella lagstiftning och branschnormer.
 • Solwers erbjuder lika möjligheter för alla anställda, oavsett könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan övertygelse, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi tolererar inte diskriminering eller trakasserier.
 • Solwers stödjer arbetstagarnas rätt att bilda eller bli medlemmar i fackföreningar.
 • Arbetsmiljön måste vara säker. Det är varje koncernbolags ansvar att se till att olyckor, skador och arbetsrelaterade sjukdomar förhindras. Alla arbetsplatser inom koncernen ska ha skriftliga arbetsmiljöriktlinjer.
 • Varje anställd förväntas agera i företagets bästa intresse, respektera koncernbolagens tillgångar och inte söka personlig vinning genom sin position, sina företagstillgångar eller affärsavtal.

Marknader, kunder och leverantörer

Vår verksamhet bygger på långsiktiga kundrelationer och affärspartnerskap. Inom försäljnings- och marknadsföringsverksamhet följer vi relevanta lagar och praxis.

 

 • Vi ägnar oss inte åt korruption, karteller eller annat olagligt samarbete med konkurrenter, kunder eller underleverantörer/partners. Om någon i koncernen kontaktas genom förslag till sådant samarbete ska ledningen för bolaget informeras om detta.
 • Vi erbjuder eller betalar inte ut pengar eller annan ersättning till en person eller organisation i syfte att agera i strid med lagen eller etiska regler. Våra anställda får inte ta emot eller acceptera otillbörlig betalning eller annan ersättning, produkter eller tjänster som tillhandahålls för att få dem eller vårt koncernföretag att agera i strid med lagen eller etiska regler.
 • Vid utgivande eller emottagande av gåvor eller tjänster skall detta följa allmän affärspraxis, dvs. vi respekterar andra företags tillgångar och skyddar alla väsentliga och immateriella tillgångar i koncernen från förlust, stöld, förskingring eller missbruk.

Partner

Vi strävar efter att säkerställa att våra leverantörer och partners följer våra etiska principer i detta avseende. Vi upprätthåller lämpliga processer för utvärdering och val av partners. 

Miljö

Verksamhetens miljöpåverkan övervakas och anses vara viktig. Solwers miljöpolicy visar koncernens vilja att ta sin del av ansvaret för att minska negativ miljöpåverkan och främja hållbar utveckling.

Samhällsengagemang

Vi strävar alltid efter att etablera goda relationer med lokalsamhällena. Våra koncernföretag är politiskt oberoende och får inte direkt stödja politiska partier eller kandidater.

Solwers etiska principer

Solwers Abp:s styrelse har godkänt koncernens etiska regler, som regelbundet granskas av bolagets styrelse. Den senaste uppdaterade dokumenten är alltid tillgänglig i Solwers intranätet.  Det är medarbetarens ansvar att hålla sig informerade om Solwers etiska regler. Etiska regler är en del av introduktionsutbildningen för varje ny medarbetare.